Ta witryna jest własnością spółki ALES GROUPE, S. A. o kapitale 28 242 236 €, adres siedziby:

99, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Pais, France - Tel.: +33 (0)1 34 23 50 00, Faks: +33 (0)1 34 23 50 01

RCS/SIREN : 399 636 323, SIRET/INSEE : 399 636 323 00020, APE NAF : 741 J.

Administratorem witryny jest  Ales Groupe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (Ales Groupe) prowadząca działalność gospodarczą pod adresem : ul. Nowoursynowska 95, 02-797 Warszawa, Polska – Tel. 0-22 / 649-61-90; Fax 0-22 / 649-62-09.

Spółka Ales Groupe wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 85973. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00 złotych, który został wpłacony w całości.

Spółka posługuje się numerem NIP 521- 10-70- 721.

Użytkownik, który zamierza korzystać z zasobów Portalu zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad:

Prawa na dobrach niematerialnych

1. Kompozycja Portalu jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo w tym w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003  nr 119, poz. 1117 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211 ze zm.).

2. Wszelkie prawa do Portalu, w tym prawa do jego elementów tekstowych, graficznych lub zdjęć są zastrzeżone na rzecz Ales Groupe lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały są udostępniane na stronach Portalu za zgodą i wiedzą Ales Groupe.

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych.

4. Zabronione jest dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych, kopiowania, modyfikowania oraz przekazu elektronicznego lub w inny sposób, Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów lub znaków towarowych udostępnianych na jego stronach, z zastrzeżeniem punktu 5.

5. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz umieszczonych na nim utworów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy Ales Groupe lub podmiotów, których materiały są udostępniane na stronach Portalu za zgodą i wiedzą Ales Groupe. Korzystanie ze znaków towarowych dostępnych na stronach Portalu jest dopuszczalne jedynie w celach opisowych i informacyjnych o ile łącznie - nie wprowadza to w błąd co do tożsamości uprawnionego do takiego znaku towarowego, odpowiada to usprawiedliwionym potrzebom używającego oraz nabywców towarów i jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.

6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do Portalu lub materiałów udostępnianych na Portalu bez zgody Ales Groupe wyrażonej na piśmie.

7. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 5 korzystanie z utworów lub znaków towarowych, udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Ales Groupe udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Ales Groupe (lub podmiotów, których utwory są udostępniane na stronach Portalu) do podlegających ochronie utworów lub znaków towarowych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów lub znaków towarowych udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o kontakt na adres Ales Groupe.

Odpowiedzialność prawna

8. Ryzyko związane z prawidłowym użytkowaniem i wykorzystywaniem materiałów, w tym informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. Ales Groupe nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem lub interpretowaniem materiałów, w tym informacji udostępnianych na stronach Portalu, także w skutek ich niekompletności lub nieścisłości.

9. Ales Groupe nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z brakiem dostępu do Portalu z jakiejkolwiek przyczyny, w tym wynikających w skutek działania wirusów informatycznych i innych programów, które mogą uszkodzić prawidłowe funkcjonowanie komputera lub innych przedmiotów należących do użytkownika.

10. Ales Groupe nie ma możliwości stałego monitorowania przypadków nieuprawnionego umieszczania odnośników do Portalu, które mogą znajdować się na innych portalach i stronach WWW. Obecność takich odnośników nie powoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej Ales Groupe, w szczególności nie stanowi dowodu związków gospodarczych Ales Groupe z takimi portalami i stronami WWW oraz nie świadczy, że Ales Groupe utożsamiania się z zawartymi na nich materiałami i informacjami.

11. Użytkownik nie jest upoważniony do samodzielnego umieszczania na Portalu jakichkolwiek materiałów, w tym informacji. Takie działania będą skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

Ochrona danych osobowych

12. Ales Groupe zastrzega sobie prawo do zbierania danych osobowych dotyczących użytkownika. Może to mieć miejsce wyłącznie za uprzednią, wyraźną zgodą użytkownika.

13. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926), użytkownik ma prawo do wzglądu, poprawiania i nie ujawniania swoich danych osobowych. Użytkownik, który życzy sobie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je uzupełnić powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem na adres Ales Groupe.

Pliki cookies

14. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego ze stron Internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie Internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny Internetowej.

Serwisy internetowe firmy Ales Groupe mogą używać plików cookies, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki cookies, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.

Są to informacje zapisywane przez serwer www na komputerze użytkownika, które serwer  może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika podczas przeglądania strony www.

Pliki cookies mogą być używane w celu:

  • dostarczania danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów,
  • strona może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy podstronami a współpracującymi z nią innymi serwisami internetowymi,
  • utrzymania sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności chodzi o  rozpoznanie podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika i prawidłowo wyświetlić stronę internetową.

15. Zmiana ustawień obsługi plików Cookies

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej oraz  może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają producenci przeglądarek internetowych, zazwyczaj jest to zakład 'opcje internetowe' lub podobna. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików cookies, może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych stron internetowych.

Jednocześnie firma Ales Groupe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików cookie na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na naszych strona internetowych.

Przepisy końcowe

16. Ales Groupe zastrzega sobie prawo do zmiany, zakończenia, zawieszenia lub przerwania, w dowolnej chwili, z dowolnej przyczyny i wedle własnego uznania, dostępu do całości lub części witryny, w tym w szczególności w odniesieniu do jej zawartości, funkcjonalności lub godzin dostępności, a to bez uprzedniego powiadomienia.

17. Ales Groupe ma prawo dokonywać zmian do niniejszych zasad korzystania z Portalu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

Niniejsza witryna została utworzona przez agencję Clic'ngo.

CLIC'NGO
12-14, rue Jean-Jacques Rousseau
93100 MONTREUIL

http://www.clicngo.com/