Informacje prawne

Niniejsza strona internetowa jest własnością spółki ALES GROUPE POLSKA Sp. z o.o 
(zwanej dalej Spółką) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 95, zarejestrowanej w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085973, 
spółki zależnej ALES GROUPE, www.alesgroupe.com

Prawa własności intelektualnej związane ze stroną


Strona internetowa Spółki jest pracą intelektualną chronioną prawem własności intelektualnej. 
Znaki towarowe, rysunki, modelki/modele, fotografie, teksty, ilustracje, logotypy, obrazy
 ruchome lub nieruchome, udźwiękowione lub nieudźwiękowione, grafiki itp. widniejące na 
tej stronie internetowej są wyłączną własnością ALES GROUPE, jej spółek zależnych lub 
osób trzecich, które upoważniły Spółkę do ich powielania i/lub wykorzystania. Żadne prawo 
do użytkowania nie może być przyznane w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności 
intelektualnej widniejących na stronie. Spółka zastrzega sobie prawo do zgłaszania wszelkich 
naruszeń praw własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie, powielanie/przedstawianie w całości lub w części, adaptacja lub modyfikacja Strony lub jakichkolwiek jej elementów, o jakimkolwiek charakterze i na 
jakimkolwiek nośniku jest wyraźnie zabronione.

Ograniczenie odpowiedzialności


Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność, dokładność i aktualność informacji zamieszczonych na jej stronie internetowej, jednak wszystkie informacje dostępne za pośrednictwem strony internetowej są dostarczane stanie „tak jak jest”. Spółka nie udziela żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji ani za błędy lub pominięcia zawarte na jej stronie internetowej. Wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji ponosi użytkownik.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter lub konsekwencje, spowodowane dostępem lub niemożnością uzyskania dostępu do strony, jak również korzystaniem ze strony i/lub poleganiem na informacjach dostarczonych bezpośrednio lub pośrednio przez nią.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać na tej stronie żadnych informacji, które mogłyby prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karnej i w związku z tym zobowiązuje się nie ujawniać za pośrednictwem tej strony żadnych informacji, które są niezgodne z prawem, sprzeczne z porządkiem publicznym lub zniesławiające.

Strony nienależące do Spółki, a zawierające łącza hipertekstowe do tej strony nie znajdują się pod kontrolą Spółki, co oznacza, że Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Te łącza do innych stron nie stanowią w żadnym wypadku aprobaty lub partnerstwa pomiędzy Spółką a tymi stronami, ponieważ posiadają one własne warunki użytkowania i polityki prywatności.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH 
OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych 
W każdym czasie możecie Państwo dowiedzieć się które Państwa dane osobowe 
Administrator przetwarza oraz otrzymać ich kopię. 
Prawo sprostowania danych osobowych 
Gdy zauważą Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo 
nazwisko, adres e-mail, bądź inne dane. 
Prawo usunięcia danych osobowych 
- gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; 
- gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 
- gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
- gdy zauważą Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość; 
- gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte; 
- dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami. 
Prawo sprzeciwu 
- [dotyczy przetwarzania dla którego podstawę stanowi uzasadniony interes Spółki] Gdy znajdą się Państwo w szczególnej sytuacji, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie powyżej; 
- podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania).

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować to, że nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytania w wiadomości e-mail.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Państwa dane, które przetwarzamy, ani rezultat tego przetwarzania (w postaci zainteresowań, preferencji) nie będą stanowić podstawy dla podejmowania zautomatyzowanej decyzji.
NEWSLETTER

Informacje, które nam Państwo przekazali, mogą umożliwić nam przesyłanie newslettera, jeśli wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę. 

W newsletterach tych zawsze podana jest nasza identyfikacja, jak również charakter newslettera. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tego rodzaju informacji, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, klikając na link do rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na dole otrzymywanych newsletterów.

Dostęp do strony


Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zamknięcia, zawieszenia lub przerwania dostępu do całości lub części strony, w tym m.in. jej treści, funkcji lub czasu dostępności, w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia.

Hosting

Strona internetowa Spółki jest obsługiwana przez spółkę Google z siedzibą pod adresem: 8 Rue de Londres, 75009 Paryż, Francja, tel. +33 (0)1 42 68 53 00

Projekt


Strona została zrealizowana przez agencję Emakina z siedzibą pod adresem: 84 Boulevard Sébastopol, 75003 Paryż, Francja, tel. +33 (0)1 44 54 52 80, hello@emakina.fr